Kamerabevakning

INFORMATION OM VÅR KAMERABEVAKNING I P-HUSET

personuppgiftsansvarig:

P-Bolaget i Alingsås AB

 

kontaktuppgifter:

P-Bolaget i Alingsås AB, Bryggaregatan 2, 441 30 Alingsås, info@estradalingsas.se, 0322-644850

 

Syfte med kamerabevakning:

Syftet med kamerabevakning i P-huset är att öka tryggheten för våra besökare samt även för vår personal och därmed förebygga, förhindra och utreda brott och skadegörelse.

 

Lagring:

Vi lagrar inspelat material i max 30 dagar eller så länge utredning kräver.

Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till, eller radering av dina personuppgifter.

 

Spridning:

P-Bolaget i Alingsås AB kan komma att dela dina personuppgifter med följande kategorier av mottagare:

– Polis och Räddningstjänst

– Säkerhetsbolag anlitade av P-bolaget i Alingsås AB

– Systemleverantör

 

Dina rättigheter enligt europeisk dataskyddslagstiftning:

Rätt till tillgång.
Du är på begäran berättigad att få en kopia av dina personuppgifter som P-Bolaget i Alingsås AB behandlar och även att få kompletterande information avseende P-Bolaget i Alingsås AB:s behandling av dina personuppgifter.

 

Rätt till rättning.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade och/eller kompletterade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.

 

Rätt till radering.

Du har rätt att begära att P-Bolaget i Alingsås AB raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål i följande situationer:

– personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in för eller på annat sätt behandlades;

– du gör en befogad invändning mot behandlingen av dina personuppgifter;

– personuppgifterna har behandlats olagligt; eller

– radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 

Rätt till begränsning av behandling.

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i följande situationer:

– riktigheten av personuppgifterna är under utredning;

– behandlingen är olaglig eller inte längre nödvändig för ändamålen med behandlingen men du motsätter dig radering av personuppgifter och begär istället begränsning av behandlingen;

– P-Bolaget i Alingsås AB behöver inte längre personuppgifterna men du behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk; eller

– du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter och sådan invändning är under utredning.

 

Generell rätt att invända.

Du har en generell rätt att, när som helst, invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som baseras på P-Bolaget i Alingsås AB:s berättigade intresse. Om du invänder måste vi visa att vi har tvingande berättigat skäl för sådan behandling eller att vi behöver personuppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.